Компанія ITIS поповнила портфель бізнес-застосунків рішеннями Dynatrace!

14.05.2020

Ком­па­нія ITIS ста­ла пар­тне­ром ком­па­нії Dynatrace, попов­нив­ши свій порт­фель бізнес-засто­сун­ків пла­тфор­мою для моні­то­рин­гу і управ­лі­н­ня про­ду­ктив­ні­стю ІТ-сервісів.

Ріше­н­ня дозво­ляє від­сте­жу­ва­ти всю тран­за­кцію ІТ-сер­ві­су від запи­ту кори­сту­ва­ча, через сер­ві­си та про­це­си, до запи­ту у базу даних, а також моні­то­ри­ти техно­ло­гі­чний стек до рів­ня коду.

Зав­дя­ки моду­лю шту­чно­го інте­ле­кту (AI) – Davis, Dynatrace має змо­гу ана­лі­зу­ва­ти міль­йо­ни вза­є­мо­за­ле­жно­стей та вияв­ля­ти пер­шо­при­чи­ни вини­кне­н­ня про­блем в робо­ті ІТ-сервісів.

Пла­тфор­ма Dynatrace забезпечує:

  • моні­то­ринг дій кін­це­вих кори­сту­ва­чів ІТ-сервісів;
  • моні­то­ринг мікро­сер­ві­сів та контейнерів;
  • ско­ро­че­н­ня часу на пошук про­блем в ІТ-сервісах;
  • авто­ма­ти­за­ція меха­ні­змів пошу­ку проблем;
  • ско­ро­че­н­ня часу реа­лі­за­ції продуктів;
  • моні­то­ринг дина­мі­чних середовищ;
  • під­трим­ка робо­ти гібри­дних та хмар­них інфраструктур;
  • візу­а­лі­за­ція здоров’я ІТ-сервісів.

Сьо­го­дні пла­тфор­ма Dynatrace опти­мі­зує та від­сте­жує робо­ту тисяч дода­тків у більш ніж 4000 замов­ни­ків по всьо­му сві­ту. Ком­па­нія 10 років поспіль займає пози­цію ліде­ра у Gartner “Magic Quadrant for Application Performance Monitoring”.

«При­йма­ю­чи ріше­н­ня про роз­ши­ре­н­ня порт­фе­лю про­ду­кта­ми для моні­то­рин­гу та управ­лі­н­ня про­ду­ктив­ні­стю дода­тків, ми, в пер­шу чер­гу, орі­єн­ту­ва­ли­ся на потре­би суча­сних ком­па­ній, розу­мі­ю­чи, що вели­ка кіль­кість ІТ- та онлайн-сер­ві­сів скла­дає осно­ву бізне­сів наших замов­ни­ків. Така цифро­ва наси­че­ність вима­гає про­актив­но­го реа­гу­ва­н­ня на про­бле­ми, що можуть вини­ка­ти. Напри­клад, якість достав­ки онлайн сер­ві­сів до кори­сту­ва­чів, в свою чер­гу, впли­ває як на при­бу­ток, так і на задо­во­ле­ність кори­сту­ва­чів брен­дом в ціло­му. Вико­ри­сто­ву­ю­чи ріше­н­ня Dynatrace, наші замов­ни­ки змо­жуть швид­ше зна­хо­ди­ти при­чи­ни поми­лок, змен­ши­ти час вихо­ду на ринок нових сер­ві­сів, ана­лі­зу­ва­ти та покра­щу­ва­ти досвід кори­сту­ва­чів, ско­ро­ти­ти цикли релі­зів. Для ITIS – це ще й які­сне допов­не­н­ня до під­хо­дів веде­н­ня про­е­ктів, оскіль­ки ком­па­нія від­не­дав­на актив­но засто­со­вує пра­кти­ку вдо­ско­на­ле­н­ня кори­сту­ва­цько­го досві­ду (customer success)» – пові­до­ми­ла Людми­ла Білик-Бере­го­ва, дире­ктор із мар­ке­тин­гу та тим­ча­со­во вико­ну­ю­ча обов’язки керів­ни­ка напрям­ку Бізнес Рішень.

Офі­цій­ним пар­тне­ром Dynatrace на тери­то­рії Укра­ї­ни є гру­па ком­па­ній БАКОТЕК®, один із ліде­рів фоку­сної Value Added IT-дистри­бу­ції та дав­ній пар­тнер ком­па­нії ITIS. Об’єднання зусиль дозво­лить нада­ти най­кра­ще у сво­є­му кла­сі ріше­н­ня біль­шій кіль­ко­сті ком­па­ній, під­ви­щу­ю­чи загаль­ний рівень веде­н­ня бізне­су та обслу­го­ву­ва­н­ня кори­сту­ва­чів, змен­ши­ти витра­ти на управ­лі­н­ня суча­сни­ми цифро­ви­ми екосистемами.

Дізна­ти­ся біль­ше про Dynatrace