ITIS отримала Cisco IoT Authorization!

08.05.2020

Маю­чи бага­тий досвід впро­ва­дже­н­ня та під­трим­ки про­грам­них і апа­ра­тних рішень, ком­па­нія ITIS ста­ла авто­ри­зо­ва­ним пар­тне­ром Cisco IoT. Дана авто­ри­за­ція свід­чить про наяв­ність у наших інже­не­рів необ­хі­дної ква­лі­фі­ка­ції та дозво­ляє реа­лі­зо­ву­ва­ти про­є­кти з забез­пе­че­н­ня без­пе­ки на під­при­єм­ствах, моні­то­рин­гу виро­бни­чо­го про­це­су, збо­ру даних та їх авто­ма­ти­зо­ва­ної пере­да­чі за допо­мо­гою техно­ло­гій Інтер­не­ту речей.

Ми ста­ли части­ною зро­ста­ю­чо­го сві­ту IoT і воло­ді­є­мо уні­каль­ною екс­пер­ти­зою, що дозво­ляє впро­ва­джу­ва­ти та під­три­му­ва­ти ріше­н­ня Cisco IoT, а також нада­ва­ти пере­до­ві техно­ло­гії та екс­пер­тну під­трим­ку клі­єн­там, щоб допо­ма­га­ти ком­па­ні­ям отри­му­ва­ти виго­ду з можли­во­стей IoT.

Інтер­нет речей удо­ско­на­лює зв’яз­ки між людьми та об’є­кта­ми: під­клю­че­н­ня до мере­жі при­стро­їв, машин і речей дозво­ляє дина­мі­чно отри­му­ва­ти, ана­лі­зу­ва­ти та пере­да­ва­ти дані, під­ви­щу­ва­ти ефе­ктив­ність робо­ти та впро­ва­джу­ва­ти нові бізнес-моделі.
За дани­ми McKinsey, кіль­кість під­при­ємств, що вико­ри­сто­ву­ють техно­ло­гії IoT, збіль­ши­ла­ся з 13% у 2014 році до 25% сьо­го­дні. Про­гно­зу­є­ться, що до 2023 року число під­клю­че­них до IoT при­стро­їв у сві­ті скла­да­ти­ме до 43 мільярдів.

Ком­па­нія Cisco роз­ро­бляє і про­по­нує кра­щі IoT-ріше­н­ня в різних галу­зях, ство­ре­ні на базі пере­до­вих пра­ктик, які гаран­ту­ють ефе­ктив­ність впро­ва­дже­н­ня і подаль­шої робо­ти скла­дних і висо­ко­те­хно­ло­гі­чних систем.

Дізна­ти­ся біль­ше про ріше­н­ня Cisco IoT

Cisco IoT