Системний інтегратор ITIS отримав нагороду «Channel Partner of the Year» від Dell Technologies!

26.06.2020

Цере­мо­нія наго­ро­дже­н­ня кра­щих пар­тне­рів за резуль­та­та­ми 2019 року від­бу­ла­ся в рам­ках щорі­чної бізнес-події Dell Technologies Partner Awards 2020 онлайн!
Реаль­ні пар­тнер­ські наго­ро­ди у вір­ту­аль­но­му світі!

Ми отри­ма­ли наго­ро­ду за актив­не про­су­ва­н­ня порт­фе­ля про­ду­ктів, рішень і послуг вен­до­ра та успі­шну реа­лі­за­цію спіль­них проєктів.

Пиша­є­мо­ся спів­пра­цею і вдя­чні за визнання!

#DellTechCEE