Вебінар: “VMware Hyper Converged Infrastructute (HCI). Чому рішення актуальне саме сьогодні?!”

27.04.2020

Світ стрім­ко змі­ню­є­ться в зв’яз­ку з пан­де­мі­єю, еко­но­мі­чною ситу­а­ці­єю і транс­фор­ма­ці­єю умов діяль­но­сті бізне­сів. Наван­та­же­н­ня на ІТ зро­стає так само стрім­ко, як і кіль­кість задач, які повин­ні опе­ра­тив­но вирі­шу­ва­ти­ся за умов ско­ро­че­н­ня витрат. Що роби­ти в таких умо­вах неви­зна­чен­но­сті і які ріше­н­ня ста­нуть у наго­ді, дій­зна­йте­ся на вебінарі.

Спі­кер вебі­на­ру: Мико­ла Кулі­ков, мене­джер з роз­ви­тку HCI бізне­су в СНД та Росії, VMware.

Обго­во­ри­мо:

  • що таке гіпер­кон­вер­ген­тна інфраструктура;
  • пере­ва­ги гіпер­кон­вер­ген­тної інфра­стру­кту­ри в порів­нян­ні з кла­си­чним варіантом;
  • можли­во­сті HCI під­ла­што­ву­ва­ти­ся під зміни;
  • як макси­маль­но швид­ко поча­ти вико­ри­сто­ву­ва­ти VMware HCI з міні­маль­ни­ми стар­то­ви­ми вкладеннями.

Реє­стра­ція за поси­ла­н­ням.

Поча­ток 28 кві­тня о 15:00 за київ­ським часом!

Дізна­ти­ся біль­ше про гіпер­кон­вер­ген­тну інфраструктуру