Система уніфікованих комунікацій

Техно­ло­гія, за якої всі засо­би зв’яз­ку, при­строї та систе­ми пере­да­чі об’­єд­на­ні в систе­му, що дозво­ляє кори­сту­ва­чам вста­но­ви­ти зв’я­зок з будь-яким іншим або­нен­том, у будь-який час і з будь-яко­го місця. Єди­не кому­ні­ка­цій­не поле для спів­ро­бі­тни­ків ком­па­нії, її кон­тр­аген­тів. Бага­то­фун­кціо­наль­ність, інте­р­актив­на вза­є­мо­дія, дотри­ма­н­ня висо­ких стан­дар­тів від­мо­во­стій­ко­сті та інфор­ма­цій­ної безпеки.

Техно­ло­гії, що ста­нов­лять систе­му уні­фі­ко­ва­них комунікацій:

  • мит­тє­ві пові­дом­ле­н­ня (чат);
  • інфор­ма­ція про при­су­тність (presence);
  • теле­фо­нія (вклю­ча­ю­чи IP-телефонію);
  • відео­кон­фе­ренц­зв’я­зок;
  • спіль­на робо­та над документами;
  • управ­лі­н­ня викли­ка­ми з роз­пі­зна­ва­н­ням мови з уні­фі­ко­ва­ни­ми пошто­ви­ми систе­ма­ми (голо­со­ва пошта, еле­ктрон­на пошта, факс).