HD відеоконференцзв’язок

Техно­ло­гія інте­р­актив­ної вза­є­мо­дії від­да­ле­них або­нен­тів, в якій сигнал пере­да­є­ться в фор­ма­ті висо­кої чітко­сті (HD або high definition) і при якій між уча­сни­ка­ми можли­вий обмін аудіо- та відео- інфор­ма­ці­єю в реаль­но­му часі. Відео­кон­фе­ренц­зв’я­зок дозво­ляє опе­ра­тив­но вирі­шу­ва­ти діло­ві пита­н­ня, ство­рює ком­фор­тні умо­ви для спіл­ку­ва­н­ня з коле­га­ми, клі­єн­та­ми та пар­тне­ра­ми, а також дозво­ляє зна­чно еко­но­ми­ти кошти компанії.

Пере­ва­ги:

  • про­сто­та використання;
  • мас­шта­бо­ва­ність і гнучкість;
  • можли­вість вико­ри­ста­н­ня з хмари;
  • без­пе­ка.