IР-телефонія

Техно­ло­гія, яка забез­пе­чує зв’я­зок, дво­сто­рон­нє голо­со­ве спіл­ку­ва­н­ня по про­то­ко­лу IP. Основ­на пере­ва­га IP-теле­фо­нії в зни­жен­ні витрат на зв’я­зок (в тому числі і між­на­ро­дний), а також:

  • зру­чна побу­до­ва вну­трі­шньо­кор­по­ра­тив­них теле­фон­них мереж;
  • надій­ний зв’я­зок між гео­гра­фі­чно від­да­ле­ни­ми філіями;
  • дзвін­ки з web-сай­ту ком­па­нії, від­сте­же­н­ня істо­рії пропу­ще­них дзвінків;
  • можли­вість здій­сню­ва­ти теле­фон­ний зв’я­зок в зонах Wi-Fі;
  • можли­вість без­ко­штов­них дзвін­ків між інтернет-користувачами.

Ми про­по­ну­є­мо вже гото­ві галу­зе­ві ріше­н­ня для різних сегмен­тів рин­ку, роз­ро­бле­ні з ура­ху­ва­н­ням бізнес-про­це­сів і потреб підприємств.