Вебінар “Ефективний засіб захисту користувачів від кіберзагроз Cisco Umbrella”

15.04.2020

Нова реаль­ність при­зво­дить до стрім­ко­го зро­ста­н­ня кіль­ко­сті дистан­цій­них справ: навча­н­ня, робо­та, спіл­ку­ва­н­ня і навіть від­по­чи­нок. Світ змі­нив свою фор­му, але не змі­нив свою сутність — зали­ша­ю­чись вдо­ма, ми зали­ша­є­мо­ся на зв’яз­ку 24/7.

Саме для того, щоб цей зв’я­зок був без­пе­ре­бій­ний, а від­да­ле­на робо­та без­пе­чною, ком­па­нія Cisco орга­ні­зо­вує серію вебі­на­рів Cisco TechTalks на тему най­акту­аль­ні­ших рішень, які допо­ма­га­ють орга­ні­зу­ва­ти від­да­ле­ну робо­ту в пері­од карантину.

Про­ект являє собою цикл без­ко­штов­них вір­ту­аль­них зустрі­чей до 3 годин з 21 по 24 кві­тня з екс­пер­та­ми, які постій­но пере­бу­ва­ють в епі­цен­трі IT-подій та роз­ка­жуть про най­но­ві­ші техно­ло­гі­чні тренди. 

Одним з екс­пер­тів цих вір­ту­аль­них зустрі­чей висту­пить систем­ний інже­нер ком­па­нії ITIS, CCIE Security Андрій Кура­кса! Вже 22 кві­тня він роз­по­вість про ефе­ктив­ний засіб захи­сту кори­сту­ва­чів від кібер­за­гроз Cisco Umbrella.

Реє­стра­ція за поси­ла­н­ням.

Поча­ток висту­пу Андрія 22 кві­тня о 12:30!

Дізна­ти­ся біль­ше про ріше­н­ня для забез­пе­че­н­ня кібербезпеки