Компанія ITIS успішно авторизована, як Silver Solution Advisor в рамках партнерської програми компанії Citrix!

15.05.2020

Citrix Systems – аме­ри­кан­ський роз­ро­бник рішень для мобіль­но­го досту­пу, вір­ту­а­лі­за­ції робо­чих сто­лів, побу­до­ви хмар­них мереж і пла­тформ, від­да­ле­но­го обмі­ну даними.

Про­грам­не забез­пе­че­н­ня Citrix надає нео­бме­же­ний доступ до кор­по­ра­тив­них інфор­ма­цій­них ресур­сів в будь-який час:

  • Citrix Workspace: цифро­ві робо­чі місця дозво­ля­ють забез­пе­чи­ти про­зо­рість вико­ри­ста­н­ня і про­сто­ту управ­лі­н­ня для всіх кори­сту­ва­чів, дода­тків, дескто­пів, даних, кін­це­вих точок і при­стро­їв в організаціях.
  • Мобіль­ні дода­тки, що під­ви­щу­ють ефе­ктив­ність робо­ти: достав­ка мобіль­них дода­тків кор­по­ра­тив­но­го кла­су, що забез­пе­чу­ють ІТ-від­діл надій­ни­ми аль­тер­на­ти­ва­ми для при­зна­че­них для кори­сту­ва­ча служб еле­ктрон­ної пошти, пере­гля­ду сто­рі­нок в Інтер­не­ті і від­да­ле­но­го доступу.
  • Citrix Content Collaboration: роз­ши­ре­ні можли­во­сті досту­пу, спіль­ної робо­ти, робо­чих про­це­сів, управ­лі­н­ня пов­но­ва­же­н­ня­ми і інте­гра­ції, вбу­до­ва­ні в захи­ще­ну інте­гро­ва­ну слу­жбу Citrix Workspace.
  • Citrix Networking: під­ви­ще­н­ня про­ду­ктив­но­сті, без­пе­ки та від­мо­во­стій­ко­сті дода­тків, що достав­ля­ю­ться через Інтер­нет за допо­мо­гою мере­же­вих рішень Citrix.
  • Єди­на достав­ка через Citrix Cloud: спро­ще­н­ня достав­ки про­ду­ктів Citrix і управ­лі­н­ня ними шля­хом ство­ре­н­ня гібри­дних служб нада­н­ня цифро­вих робо­чих місць на осно­ві існу­ю­чих локаль­них роз­гор­та­н­ня про­грам­но­го забезпечення.

Як пар­тнер Citrix, ми воло­ді­є­мо уні­каль­ною можли­ві­стю допо­ма­га­ти клі­єн­там на всіх ета­пах їх пере­хо­ду до хмар­них техно­ло­гій, гаран­ту­є­мо які­сне кон­суль­ту­ва­н­ня та реа­лі­за­цію рішень кор­по­ра­тив­но­го кла­су на базі техно­ло­гій виробника.

Дізна­ти­ся біль­ше про Citrix