APC by Schneider Electric присвоїла компанії ITIS Premier Partner статус!

02.04.2020

Тіль­ки про­від­ні ком­па­нії, які воло­ді­ють вели­ким досві­дом впро­ва­дже­н­ня рішень Schneider Electric для побу­до­ви інже­нер­ної інфра­стру­кту­ри кому­та­цій­них вузлів, сер­вер­них кім­нат та дата цен­трів, отри­му­ють Premier статус!

Він під­твер­джує наші зна­н­ня про­ду­ктів, екс­пер­ти­зу та наяв­ність фахів­ців, ком­пе­тен­ції в техні­чній сфе­рі яких під­твер­дже­ні від­по­від­ни­ми сер­ти­фі­ка­та­ми та дозво­ля­ють нада­ва­ти замов­ни­кам пов­ний спектр ІТ-рішень, а також нада­ва­ти послу­ги прое­кт­ної мере­же­вої інте­гра­ції та інсталяції.

Дізна­ти­ся біль­ше про APC by Schneider Electric