ITIS отримала компетенцію VMware Software-Defined Wide Area Network!

26.05.2020

Ком­па­нія ITIS вко­тре під­твер­джує висо­кий про­фе­сій­ний рівень реа­лі­за­ції рішень про­грам­но-визна­че­них гло­баль­них мереж отри­ма­ною ком­пе­тен­ці­єю VMware Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN)!

SD-WAN — техно­ло­гія, яка перед­ба­чає авто­ма­ти­чне фор­му­ва­н­ня при­ва­тної мере­жі та пере­да­чу інфор­ма­ції за всі­ма типа­ми досту­пних кана­лів зв’яз­ку, без втра­ти швид­ко­сті і яко­сті робо­ти додатків.

За дани­ми IDC, щорі­чне зро­ста­н­ня про­да­жів на рин­ку рішень SD-WAN дося­гає 30,8%. Це обумов­ле­но цифро­вим пере­тво­ре­н­ням бізне­су, яке вима­гає висо­ко­про­ду­ктив­но­го під­клю­че­н­ня до SaaS або муль­ти­хмар­но­го середовища.

Ріше­н­ня VMware SD-WAN by VeloCloud — лідер рин­ку за вер­сі­єю Gartner Magic Quadrant у кла­сі WAN Edge Infrastructure вже дру­гий рік поспіль!

VMware SD-WAN збіль­шує про­пу­скну зда­тність, забез­пе­чує висо­ко­про­ду­ктив­ний і надій­ний доступ філій до хмар­них послуг, при­ва­тних ЦОД і кор­по­ра­тив­них дода­тків на осно­ві моде­лі «ПЗ як послу­га», зна­чно спро­щу­ю­чи та авто­ма­ти­зу­ю­чи експлуатацію.

Пере­ва­ги рішення:

  • Гну­чкі можли­во­сті роз­гор­та­н­ня (хма­ра, локаль­ний ЦОД, про­грам­не забезпечення).
  • Мігра­ція без ризи­ку (роз­ши­ре­н­ня мере­жі зі зро­ста­н­ням бізнесу).
  • Низь­ка суку­пна вар­тість воло­ді­н­ня (зна­чне зни­же­н­ня капі­таль­них і екс­плу­а­та­цій­них витрат).

Дізна­ти­ся біль­ше про про­грам­но-кон­фі­гу­ро­ва­ні мережі