Компанія ITIS уклала партнерську угоду з компанією Attivo Networks

17.04.2020

Новий пар­тнер ITIS — Attivo Networks — це аме­ри­кан­ський роз­ро­бник рішень кібер­без­пе­ки: для захи­сту кри­ти­чної інфра­стру­кту­ри, кін­це­вих точок, вияв­ле­н­ня загроз, хмар­но­го захисту.

Голов­ний про­дукт Attivo Networks — ріше­н­ня кла­су Deception. ThreatDefend Detection and Response Platform — імі­та­цій­на та реа­кцій­на пла­тфор­ма, при­зна­че­на для вияв­ле­н­ня атак все­ре­ди­ні мере­жі під­при­ємств з вико­ри­ста­н­ням техно­ло­гій обма­ну. Пла­тфор­му засто­со­ву­ють в спе­ці­а­лі­зо­ва­них мере­жах систем SCADA, IoT, POS-тер­мі­на­лах та інших.

У 2020 році ThreatDefend Detection and Response Platform отри­ма­ла наго­ро­ду SC Awards Trust Awards, як кра­ще ріше­н­ня кла­су Deception.

Дізна­ти­ся біль­ше про Attivo Networks