Virtualisation

Техно­ло­гія, що дозво­ляє під­ви­щи­ти рен­та­бель­ність сер­вер­но­го сере­до­ви­ща та макси­маль­но залу­чи­ти до робо­ти поту­жність вста­нов­ле­них сер­ве­рів. Декіль­ка фізи­чних комп‘ютерів або сер­ве­рів тепер може замі­ни­ти один, який зда­тний забез­пе­чи­ти робо­ту одра­зу декіль­кох опе­ра­цій­них систем зав­дя­ки гіпервізору.
Ріше­н­ня дозво­лить зна­чно ско­ро­ти­ти витра­ти на фізи­чне обла­дна­н­ня ІТ-інфра­стру­кту­ри та, одно­ча­сно, під­ви­щить ефе­ктив­ність вже існуючого.

Пере­ва­ги використання:
[List]
можли­вість пере­не­се­н­ня вір­ту­аль­ної маши­ни на інший сер­вер в будь-який момент часу;
ізо­ля­ція несправ­но­стей в межах одні­єї вір­ту­аль­ної машини;
вико­ри­ста­н­ня можли­во­стей фізи­чно­го обла­дна­н­ня в пов­ній мірі шля­хом роз­по­ді­лу систем­них ресур­сів між вір­ту­аль­ни­ми машинами;
можли­вість впро­ва­дже­н­ня ріше­н­ня у вже існу­ю­чій інфра­стру­кту­рі, без дода­тко­вих витрат.
[/ List]