CRM. Управління взаємовідносинами з клієнтами

Спе­ці­а­лі­зо­ва­ні про­грам­ні про­ду­кти, що авто­ма­ти­зу­ють бізнес-про­це­си, в рам­ках стра­те­гії вза­є­мо­дії з клі­єн­та­ми. Орі­єн­то­ва­ні на під­ви­ще­н­ня рів­ня про­да­жів, покра­ще­н­ня мар­ке­тин­гу та полі­пше­н­ня обслу­го­ву­ва­н­ня клі­єн­тів.

Основ­ний фун­кціо­нал:

  • істо­рія і ана­ліз вза­є­мо­дії з клі­єн­том;
  • пла­ну­ва­н­ня і кон­троль про­да­жів;
  • авто­ма­ти­за­ція мар­ке­тин­гу;
  • авто­ма­ти­за­ція доку­мен­то­обі­гу;
  • управ­лі­н­ня про­ду­кто­вим порт­фе­лем;
  • управ­лі­н­ня робо­чим часом пра­ців­ни­ків.