CRM. Управління взаємовідносинами з клієнтами

Спе­ці­а­лі­зо­ва­ні про­грам­ні про­ду­кти, що авто­ма­ти­зу­ють бізнес-про­це­си, в рам­ках стра­те­гії вза­є­мо­дії з клі­єн­та­ми. Орі­єн­то­ва­ні на під­ви­ще­н­ня рів­ня про­да­жів, покра­ще­н­ня мар­ке­тин­гу та полі­пше­н­ня обслу­го­ву­ва­н­ня клієнтів.

Основ­ний функціонал:

  • істо­рія і ана­ліз вза­є­мо­дії з клієнтом;
  • пла­ну­ва­н­ня і кон­троль продажів;
  • авто­ма­ти­за­ція маркетингу;
  • авто­ма­ти­за­ція документообігу;
  • управ­лі­н­ня про­ду­кто­вим портфелем;
  • управ­лі­н­ня робо­чим часом працівників.