Advanced search

Branch Office
Specialization

Менеджера по роботі з партнерами (вендорами)

Specialization: мар­ке­тинг

Branch Office: Київ

Очікування від кандидата:

 • Досвід робо­ти в сфе­рі ІТ (вен­дор-мене­дже­ром, в логі­сти­ці / заку­пів­лі / супро­во­ді клі­єн­тів, вза­є­мо­дії з поста­чаль­ни­ка­ми / пар­тне­ра­ми), базо­ві зна­н­ня ІТ техно­ло­гій та розу­мі­н­ня ІТ-ринку;
 • Вмі­є­те пра­цю­ва­ти з доку­мен­та­ми і маси­ва­ми інформації;
 • Віль­но воло­ді­є­те ком­п’ю­те­ром та офі­сни­ми програмами;
 • Рівень воло­ді­н­ня англій­ською — не ниж­че intermediate;
 • Гра­мо­тний, від­по­від­аль­ний фахі­вець з ана­лі­ти­чни­ми здібностями;
 • Хоро­ший кому­ні­ка­тор і вмі­є­те від­сто­ю­ва­ти свою точку зору.

Ваші майбутні завдання:

 • Робо­та з роз­ви­тку пар­тнер­ських від­но­син з вендорами;
 • Кон­троль вико­на­н­ня пар­тнер­ських про­грам і політик;
 • Орга­ні­за­ція і кон­троль своє­ча­сної опла­ти пар­тнер­ських внесків;
 • Здій­сне­н­ня реві­зії дого­во­рів і їх тер­мі­нів дії, іні­ці­а­ція про­дов­же­н­ня договорів;
 • Реє­стра­ції про­е­ктів у вендорів;
 • Кон­троль уча­сті ком­па­нії в моти­ва­цій­них про­гра­мах та про­гра­мах вина­го­ро­ди вендорів;
 • Кон­троль новин вен­до­рів, які сто­су­ю­ться уча­сті ком­па­нії в пар­тнер­ських про­гра­мах з метою забез­пе­че­н­ня кра­щої вза­є­мо­дії, отри­ма­н­ня вигі­дних умов веде­н­ня бізне­су, під­ви­ще­н­ня кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті ком­па­нії та роз­ви­тку пар­тнер­ства в цілому;
 • Участь в про­е­ктах і зав­да­н­нях Депар­та­мен­ту маркетингу.

Що ми пропонуємо:

 • Кон­ку­рен­тна зарплата;
 • Гібри­дний (час­тко­во дистан­цій­ний) режим роботи;
 • Опла­та від­пу­сток (28 днів) і лікар­ня­них, ком­пен­са­ція мобіль­но­го зв’язку;
 • Меди­чне страхування;
 • Ком­фор­тний і стиль­ний офіс в суча­сно­му бізнес-центрі;
 • Ціка­ва робо­та в моло­дій і дру­жній коман­ді однодумців.