Service Desk. Автоматизація ІТ-процесів

Модель нада­н­ня та адмі­ні­стру­ва­н­ня IT-сер­ві­сів та послуг ком­па­нії, ство­ре­на для задо­во­ле­н­ня потреб бізне­су. Кон­це­пція базу­є­ться на стан­дар­тах бібліо­тек ITIL і реа­лі­зу­є­ться шля­хом вико­ри­ста­н­ня опти­маль­но­го про­грам­но­го забезпечення.

Основ­ні можливості:

  • ката­лог сервісів;
  • база знань;
  • управ­лі­н­ня інцидентами;
  • управ­лі­н­ня запитами;
  • управ­лі­н­ня змінами;
  • управ­лі­н­ня рів­нем сервісу;
  • управ­лі­н­ня релі­за­ми та конфігураціями.