Інтеграційні рішення

Ство­ре­н­ня єди­но­го інфор­ма­цій­но­го сере­до­ви­ща, що об‘єднує всі дода­тки, дані різно­го типу та техно­ло­гії орга­ні­за­ції, ство­рю­ю­чи можли­вість їхньої одно­ча­сної вза­є­мо­дії в режи­мі реаль­но­го часу.
Ріше­н­ня є ада­птив­ним та дозволяє:

  • отри­му­ва­ти ста­ти­сти­чні зві­ти роботи;
  • впро­ва­ди­ти еле­ктрон­ний документообіг;
  • під­ви­щи­ти про­зо­рість діяль­но­сті підприємства;
  • швид­ко орга­ні­зу­ва­ти вза­є­мо­дію всіх рів­нів і типів даних;
  • опе­ра­тив­но реа­гу­ва­ти на події.