Інтеграційні рішення

Уні­вер­саль­на пла­тфор­ма інте­гра­ції даних, дода­тків, наяв­них систем і техно­ло­гій під­при­єм­ства, що забез­пе­чує вір­ту­а­лі­зо­ва­ний доступ до даних неза­ле­жно від їх роз­та­шу­ва­н­ня. Ріше­н­ня дозво­ляє орга­ні­зу­ва­ти робо­ту з усі­ма рів­ня­ми і типа­ми кор­по­ра­тив­них даних, ство­ри­ти єди­ну точку вхо­ду в інфор­ма­цій­не сере­до­ви­ще орга­ні­за­ції.

Можли­во­сті:

  • інте­гра­ція дода­тків і даних між локаль­ни­ми і хмар­ни­ми дода­тка­ми;
  • різно­ма­ні­тна під­трим­ка дода­тків і служб;
  • ство­ре­н­ня API;
  • реа­гу­ва­н­ня на події.