Чат-боти

Бага­то­фун­кціо­наль­на пла­тфор­ма, вір­ту­аль­ний мене­джер для обслу­го­ву­ва­н­ня клі­єн­тів в месен­дже­рах або на сай­тах. Час­тко­ва замі­на фун­кціо­на­лу пер­со­на­лу. Інте­гра­ція з існу­ю­чи­ми систе­ма­ми. Ваш помі­чник 24Х7 за будь-яких умов.

Можли­во­сті:

  • роз­пі­зна­ва­н­ня і реа­гу­ва­н­ня на запит спів­ро­змов­ни­ка;
  • авто­ма­ти­за­ція пошу­ку та оброб­ки інфор­ма­ції;
  • гене­ру­ва­н­ня від­по­від­ей на пита­н­ня;
  • під­трим­ка сти­лю брен­ду в спіл­ку­ван­ні.