ВРМ. Автоматизація бізнес-процесів

Клас про­грам­но­го забез­пе­че­н­ня, який являє собою систем­ний під­хід для від­обра­же­н­ня, про­е­кту­ва­н­ня, вико­на­н­ня, доку­мен­ту­ва­н­ня, вимі­рю­ва­н­ня, моні­то­рин­гу та кон­тро­лю, як авто­ма­ти­зо­ва­них, так і неав­то­ма­ти­зо­ва­них про­це­сів, для дося­гне­н­ня цілей і бізнес-стра­те­гій ком­па­нії.

Пере­ва­ги впро­ва­дже­н­ня BPM:

  • спро­ще­н­ня кому­ні­ка­цій;
  • від­су­тність втрат окре­мих про­це­сів;
  • про­сто­та кон­тро­лю;
  • збір ста­ти­сти­ки.