ВРМ. Автоматизація бізнес-процесів

Важли­вий про­цес, що забез­пе­чить під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті робо­ти бізне­су, шля­хом пере­во­ду типо­вих рутин­них задач під кон­троль про­грам­но­го забез­пе­че­н­ня. Ріше­н­ня дозво­ляє роз­мі­сти­ти на одній кон­со­лі опе­ра­цій­ні та допо­мі­жні бізнес-про­це­си, нада­ю­чи ряд переваг:

  • впо­ряд­ку­ва­н­ня та нала­го­дже­н­ня робо­ти всіх під­роз­ді­лів підприємства;
  • спро­ще­н­ня кому­ні­ка­ції спів­ро­бі­тни­ків між собою та з клієнтами;
  • міні­мі­за­ція впли­ву люд­сько­го факто­ра, про­зо­рість діяльності;
  • ана­лі­ти­ка про­ду­ктив­но­сті робо­чо­го про­це­су, збір статистики;
  • без­пе­ка даних та кон­фі­ден­цій­ної інфор­ма­ції бізнесу.