Blockchain

Нові­тня техно­ло­гія, інте­рес до якої зріс разом з попу­ляр­ні­стю кри­пто­ва­лю­ти. Сьо­го­дні вона вико­ри­сто­ву­є­ться для збе­рі­га­н­ня і оброб­ки пер­со­наль­них даних та іден­ти­фі­ка­ції, в мар­ке­тин­гу і ком­п’ю­тер­них іграх.
Вибу­до­ва­ний за пев­ни­ми пра­ви­ла­ми без­пе­рерв­ний послі­дов­ний лан­цюг бло­ків, що містять інфор­ма­цію. Зв’я­зок між бло­ка­ми забез­пе­чу­є­ться не тіль­ки нуме­ра­ці­єю, а й тим, що кожен блок містить свою вла­сну хеш-суму і хеш-суму попе­ре­дньо­го блоку.
На від­мі­ну від зви­чай­них баз даних, змі­ни­ти або вида­ли­ти ці запи­си немо­жли­во, а тіль­ки дода­ти нові.