APM. Моніторинг додатків

Єди­на кон­соль для ком­пле­ксної ана­лі­ти­ки кор­по­ра­тив­них дода­тків, пошу­ку слаб­ких місць в робо­ті та опе­ра­тив­но­го їх усунення.

Можли­во­сті APM:

  • Оцін­ка пра­це­зда­тно­сті фізи­чно­го та про­грам­но­го оснащення.
  • Ана­ліз пове­дін­ки дода­тка, трафіку.
  • Пози­тив­ний та нега­тив­ний досвід кори­сту­ва­н­ня дода­тком клієнтами.
  • Пошук про­блем та при­чин можли­вих збо­їв у роботі.