APM. Моніторинг додатків

Необ­хі­дний інстру­мент для розу­мі­н­ня пове­дін­ки дода­тків, вияв­ле­н­ня про­блем і швид­ко­го їх вирі­ше­н­ня на рів­ні обла­дна­н­ня, інте­гра­ції між систе­ма­ми, коду.

За допо­мо­гою APM можна оці­ни­ти:

  • стан фізи­чно­го обла­дна­н­ня;
  • стан вір­ту­аль­ної маши­ни;
  • стан вір­ту­аль­ної Java маши­ни;
  • стан кон­тей­не­ра;
  • пове­дін­ку само­го дода­тка;
  • стан допо­мі­жної інфра­стру­кту­ри, баз даних, кешу, зов­ні­шніх веб сер­ві­сів;
  • досвід вза­є­мо­дії кори­сту­ва­ча з дода­тком.