Впровадження Next Generation Firewall на периметр мережі

Завдання проекту:

Вста­нов­ле­н­ня між­ме­ре­же­вих екра­нів в сегмен­ті WAN

Рішення:

Cisco Firepower NGFW — пер­ший в галу­зі пов­ні­стю інте­гро­ва­ний між­ме­ре­же­вий екран ново­го поко­лі­н­ня з орі­єн­та­ці­єю на захист від загроз з уні­фі­ко­ва­ним керу­ва­н­ням. Забез­пе­чує роз­ши­ре­ний захист від загроз до, під час і після атак.

Вклю­чає фун­кції:

  • моні­то­ринг і кон­троль дода­тків (AVC);
  • дода­тко­ва систе­ма захи­сту від втор­гнень ново­го поко­лі­н­ня Firepower next-gen IPS (NGIPS);
  • захист від удо­ско­на­ле­но­го шкі­дли­во­го ПЗ Cisco Advanced Malware Protection (AMP) та філь­тра­ція URL-адрес.

Результати проекту:

  • Ней­тра­лі­за­ція ще біль­шої кіль­ко­сті атак
  • Кра­щий моні­то­ринг всьо­го сере­до­ви­ща з вико­ри­ста­н­ням систе­ми запо­бі­га­н­ня втор­гнень
  • Ран­нє вияв­ле­н­ня атак, швид­ка реа­кція
  • Уні­фі­ко­ва­не управ­лі­н­ня і авто­ма­ти­чна коре­ля­ція загроз з усіх інте­гро­ва­них фун­кцій без­пе­ки, вклю­ча­ю­чи моні­то­ринг та кон­троль дода­тків, NGIPS і AMP
  • Під­ви­ще­н­ня без­пе­ки та вико­ри­ста­н­ня всіх пере­ваг вже існу­ю­чих інве­сти­цій в без­пе­ку з можли­ві­стю дода­тко­вої інте­гра­ції рішень і мере­же­вих техно­ло­гій як Cisco, так і інших вен­до­рів