Розширений пошук

рік
ріше­н­ня
галузь
замов­ник

Орга­ні­за­ція дистан­цій­но­го навча­н­ня у Судил­ків­сько­му ліцеї на базі пла­тфор­ми Cisco Webex
ЧИТАТИ КЕЙС
Впро­ва­дже­н­ня Next Generation Firewall на пери­метр мере­жі Міні­стер­ства Фінан­сів Укра­ї­ни
ДЕТАЛЬНІШЕ
Впро­ва­дже­н­ня хмар­но­го сер­ві­су спіль­ної робо­ти для мере­жі мага­зи­нів Люксо­пти­ка
ДЕТАЛЬНІШЕ
Модер­ні­за­ція мере­же­вої інфра­стру­кту­ри КМДА
ДЕТАЛЬНІШЕ