Розширений пошук

місто
галузь

Провідний спеціаліст з впровадження серверних рішень

Галузь: техні­чна

Місто: Дні­про

Основні задачі:

 • Базо­ві нави­чки уста­нов­ки, нала­шту­ва­н­ня та під­трим­ки сер­вер­них рішень DellEMC і / або HPE
 • Забез­пе­че­н­ня про­ве­де­н­ня піло­тних демон­стра­цій сер­вер­них рішень
 • Нада­н­ня інфор­ма­ції про стан сер­вер­ної інфра­стру­кту­ри замов­ни­ка для під­го­тов­ки прое­кт­ної доку­мен­та­ції
 • Ана­ліз сер­вер­ної інфра­стру­кту­ри замов­ни­ка
 • Навча­н­ня і сер­ти­фі­ка­ція з про­ду­ктів для від­по­від­но­сті ста­ту­су ком­па­нії
 • Виїзд до замов­ни­ка для про­ве­де­н­ня робіт
 • Спіл­ку­ва­н­ня з сер­ві­сною під­трим­кою для вирі­ше­н­ня про­блем

Вимоги до кандидата:

 • Вища техні­чна осві­та
 • Досвід робо­ти на ана­ло­гі­чній пози­ції від 3‑х років
 • Пра­кти­чний досвід впро­ва­дже­н­ня та обслу­го­ву­ва­н­ня сер­вер­них рішень

Ми пропонуємо:

 • Ціка­ві про­е­кти та зав­да­н­ня
 • Кон­ку­рен­то­спро­мо­жну заро­бі­тну пла­ту
 • Офі­цій­не пра­це­вла­шту­ва­н­ня (повний/неповний робо­чий день)
 • Соці­аль­ний пакет