Про компанію

Інновації та партнерство

Ми силь­на та про­фе­сiй­на коман­да най­бiльш дина­мiчно­го систем­но­го iнте­гра­то­ра на рин­ку Укра­ї­ни. Дiяль­нiсть ком­па­нiї базу­є­ться на прин­ци­пах пар­тнер­ства та iнно­ва­цiй­но­стi.

ITIS допо­ма­гає бiзне­су вирiшу­ва­ти зав­да­н­ня, пов’я­за­ні з ефе­ктив­ним прийня­т­тям управ­лiн­ських рiшень, еко­но­мiєю витрат, збе­ре­же­н­ня даних i опти­мiза­ці­єю ресур­сiв за допо­мо­гою новiтнiх техно­ло­гiй.

Ком­па­нiя робить акцент на стра­те­гiчно­му та кон­суль­та­тив­но­му пiд­хо­дi до робо­ти iз замов­ни­ка­ми, пра­гну­чи гово­ри­ти з ними однiєю мовою. Досвiд, який ми отри­ма­ли у галу­зi кон­сал­тин­го­во­го та IТ-бiзне­су, ми пере­тво­ри­ли на стра­те­гiю, яка дозво­ляє почу­ти клiєн­та, пра­виль­но вияви­ти його потре­би та пере­да­ти най­кра­щi пра­кти­ки вико­ри­ста­н­ня iнно­ва­цiй­них техно­ло­гiй.

Якщо Ви шука­є­те надiй­но­го пар­тне­ра для реа­лiза­цiї нестан­дар­тних задач, бажа­є­те вигiдно вирі­зня­ти­ся серед сво­їх кон­ку­рен­тiв у галу­зi або поча­ти кар­ди­наль­но новий бiзнес в Укра­ї­нi, нашi фахiв­цi допо­мо­жуть пiдi­бра­ти опти­маль­нi рiше­н­ня та супро­во­джу­ва­ти­муть Вас про­тя­гом всьо­го жит­тє­во­го циклу про­е­кту — вiд про­е­кту­ва­н­ня та заку­пiв­лi до впро­ва­дже­н­ня систем та рiшень, нада­н­ня послуг технiчної пiд­трим­ки, модер­нiза­цiї або онов­ле­н­ня.

Ми пиша­є­мось про­фе­сiй­ним досвiдом нашо­го пер­со­на­лу та його готов­нiстю бра­ти­ся за най­но­вiтнiшi роз­роб­ки, які доте­пер не були вiд­кри­тi для укра­їн­сько­го замов­ни­ка.